Splošni pogoji sistema priporočanja
“Pripelji prijatelja”

Zadnja posodobitev: 05.04.2023

 

Tim Valores, d.o.o. (v nadaljevanju Tim Valores), Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana, uvaja sistem priporočanja »Pripelji prijatelja«. Ta dokument opisuje pravila in pogoje sodelovanja v tem sistemu.

V sistemu priporočanja lahko sodelujejo obstoječe stranke Tim Valores, imetniki metalnega računa Valores (v nadaljevanju: Priporočitelj) ter bodoče stranke Tim Valores, ki bodo v sklopu sistema priporočanja »Pripelji prijatelja« odprle metalni račun Valores (v nadaljevanju: Priporočenec).

Stranka je imetnik metalnega računa Valores, ki ima s Tim Valores sklenjeno pogodbo o vodenju metalnega računa Valores za namene nakupov ali prodaje naložbenih plemenitih kovin.

Stranke morajo za sodelovanje v sistemu priporočanja izpolnjevati vse pogoje določene v teh splošnih pogojih.

 

 1. Vsebina sistema priporočanja

Tim Valores je oblikoval sistem priporočanja imenovan »Pripelji prijatelja«, katerega predstavitev je dostopna na organizatorjevi spletni strani www.valores.si/pripelji-prijatelja.

Namen sistema priporočanja »Pripelji prijatelja« je, da:

  • vsak Priporočitelj, ki sodeluje in izpolnjuje vse pogoje za vključenost v sistem priporočanja »Pripelji prijatelja«, na svoj metalni račun Valores, prejme določeno količino plemenitih kovin, opredeljeno v Seznamu nagrad, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.
  • vsak Priporočenec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v sistemu priporočanja »Pripelji prijatelja«, prejme določeno količino plemenitih kovin, opredeljeno v Seznamu nagrad, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.

 

 1. Pogoji za sodelovanje

Priporočitelj v sistemu priporočanja »Pripelji prijatelja« je lahko vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije in/ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • je dopolnil(a) 18 let,
 • je stranka Tim Valores in ima pri Tim Valores odprt metalni račun,
 • ima soglasje za obdelavo osebnih podatkov v trženjske namene (GDPR),
 • sprejema te Splošne pogoje in se z njimi strinja
 • priporoči drugo fizično osebo, ki izpolnjuje pogoje Priporočenca, na način, da Priporočencu posreduje PRIPOROČILNO kodo.

Priporočenec v sistemu priporočanja »Pripelji prijatelja« je lahko vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije in/ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • je dopolnil(a) 18 let,
 • nima odprtega metalnega računa Valores,
 • preko spleta odpre metalni račun Valores ter opravi prvi nakup naložbenih plemenitih kovin skladno s Splošnimi pogoji vezanimi na uporabo metalnega računa Valores,
 • v postopku spletnega odpiranja metalnega računa navede priporočilno kodo
 • v postopku spletnega odpiranja metalnega računa Valores poda strinjanje s Splošnimi pogoji sistema priporočanja »Pripelji prijatelja« ter Splošne pogoje vezane na uporabo metalnega računa Valores

 

 1. Nagrade za sodelovanje v sistemu priporočanja “Pripelji prijatelja”

3.1. Nagrada za PRIPOROČITELJA
Priporočitelj lahko z vključitvijo v sistem priporočanja »Pripelji prijatelja« z aktivacijo in posredovanjem priporočilne kode priporoči Tim Valores drugi fizični osebi, ki izpolnjuje te Splošne pogoje.
V primeru, da Priporočenec z unikatno priporočilno kodo, ki jo prejme od Priporočitelja pri Tim Valores odpre metalni račun Valores, je Priporočitelj za takšnega Priporočenca upravičen do nagrade. Višina nagrade je opredeljena v Seznamu nagrad, ki je priloga teh pogojev.
Priporočitelj, ki izpolnjuje zahteve iz teh Pogojev, za vsakega Priporočenca, ki prav tako izpolnjuje zahteve iz teh Pogojev, prejme nagrado v količini plemenitih kovin, ki je opredeljena v Seznamu nagrad sistema priporočanja »Pripelji prijatelja«, ki je priloga teh pogojev.
Priporočitelj je do nagrade upravičen najkasneje v 10 delovnih dneh šteto od dne, ko tako Priporočitelj kot tudi Priporočenec izpolnita vse pogoje sodelovanja, vključno s prejemom prvega plačila za nakup plemenitih kovin preko metalnega računa Valores s strani Priporočenca.
Nagrada se Priporočitelju izroči pod pogojem, da ima Priporočitelj na dan nakazila nagrade pri Tim Valores odprt metalni račun Valores. Priporočitelj bo o nakazilu nagrade obveščen preko elektronske pošte na e-naslov naveden na metalnem računu Valores. Po elektronski pošti prav tako prejme račun, na katerem je izkazana vrednost nagrade izražena v gramih plemenitih kovin ter njihova vrednost v Evrih. Na prejetem računu je naveden 100 % popust. .
Obstoječa stranka kot Priporočitelj lahko priporoči Tim Valores neomejenemu številu novih bodočih strank. Prav tako izplačilo nagrade po teh pogojih ni omejeno.

 

3.2. Nagrada za PRIPOROČENCA

Priporočenec ob upoštevanju vseh pogojev sistema priporočanja pridobi možnost koriščenja metalnega računa Valores ter ostalih storitev, ki jih ponuja Tim Valores.
Priporočenec je do nagrade upravičen najkasneje v 10 delovnih dneh šteto od dne, ko je preko metalnega računa Valores opravi prvi nakup plemenitih kovin. Priporočenec bo o nakazilu nagrade obveščen preko elektronske pošte na e-naslov naveden na metalnem računu Valores. Po elektronski pošti prav tako prejme račun, na katerem je izkazana vrednost nagrade izražena v gramih plemenitih kovin ter njihova vrednost v Evrih.

 

 1. Zasebnost in varnost podatkov

Stranka v sistemu priporočanja »Pripelji prijatelja« s sprejemom teh Splošnih pogojev sodelovanja izrecno soglaša in dovoljuje (osebna privolitev) organizatorju kot upravljavcu, da za potrebe izvedbe in vodenja sistema priporočanja vodi evidenco osebnih podatkov strank in njihove podatke obdeluje v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Organizator bo za namen izvedbe sistema priporočanja obdeloval naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • e-naslov,
 • davčno številko
 • ter datum rojstva1.

Podatki se bodo varovali in uporabljali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zgolj za namene, za katere so bili pridobljeni.

 

 1. Druge določbe

Stranke nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene
v teh Pogojih. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo in ni zamenljiva.
V skladu s 1. točko tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini nagrada stranki (Priporočitelju in Priporočencu) , sodi med druge dohodke. Davčna osnova je v skladu s prvim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini celotni doseženi dohodek. Akontacija dohodnine se v skladu s prvim odstavkom 282. člena Zakona o davčnem postopku odtegne in jo krije kreator sistema priporočanja.
Organizator sistema priporočanja bo ob nakazilu nagrade skladno z razpoložljivimi podatki o priporočitelju seznanil pristojni davčni urad ter mu posredoval naslednje podatke nagrajenca:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Stalni in/ali začasni naslov stranke
 • Davčna številka

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, če so zgoraj navedeni podatki napačni ali nepopolni ter si pridružuje pravico, da priporočitelja za izpolnitev podatkov zaprosi pred nakazilom nagrade.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. Za razlago teh Splošnih pogojev so pristojni člani komisije organizatorja. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s sistemom priporočanja »Pripelji prijatelja« in povezanih z njim, je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Pogoji pričnejo veljati 1. aprila 2023 in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bili sprejeti, to je z objavo vsakokrat veljavnih Pogojev na spletni strani Tim Valores.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja v nagradni prodajni akciji, če to zahtevajo razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pogojev vključenosti v sistem priporočanja bo organizator sodelujoče v tem sistemu obvestil na svoji spletni strani. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji sistema priporočanja »Pripelji prijatelja« so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer na https://valores.si/pripelji-prijatelja-splosni-pogoji/.

 

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s prodajno akcijo lahko pišete na elektronski naslov: info@valores.si.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev