O

Finančna abeceda Valores

Obresti

Obresti v financah in ekonomiji so plačila posojilojemalca ali finančne institucije, ki sprejema depozite, posojilodajalcu ali vlagatelju v znesku nad odplačilom glavnice (torej izposojenega zneska) po določeni stopnji. Razlikuje se od provizije, ki jo posojilojemalec lahko plača posojilodajalcu ali tretji osebi. Prav tako se razlikuje od dividende, ki jo družba izplača svojim delničarjem (lastnikom) iz dobička ali rezerve, vendar ne po predhodno določeni stopnji, temveč sorazmerno kot delež v nagradi, kadar zasluženi prihodek presega skupne stroške.

Na primer, stranka običajno plača obresti za izposojo pri banki, zato plača banki znesek, ki je večji od zneska, ki si ga je sposodil; ali kupec lahko zasluži obresti za svoje prihranke in tako lahko dvigne več, kot je prvotno položil. V primeru prihrankov je stranka posojilodajalec, banka pa ima vlogo posojilojemalca.

Obresti se razlikujejo od dobička, saj obresti prejme posojilodajalec, dobiček pa lastnik sredstva, naložbe ali podjetja.
Sestavljene obresti pomenijo, da se poleg glavnice zaslužijo še za predhodne obresti. Zaradi seštevanja skupni znesek dolga eksponentno raste. V praksi se obresti najpogosteje izračunajo dnevno, mesečno ali letno, na njihov vpliv pa močno vpliva stopnja mešanja.

Obveznosti

Obveznost je nekaj, kar dolguje oseba ali podjetje. Običajno je to vsota denarja. Obveznosti se sčasoma poravnajo s prenosom gospodarskih koristi, vključno z denarjem, blagom ali storitvami. Obveznosti, ki so zabeležene na desni strani bilance stanja, vključujejo posojila, obveznosti do kupcev, hipoteke, odložene prihodke, obveznice, garancije in pasivne časovne razmejitve.
Na splošno je obveznost obveznost med eno in drugo stranjo, ki še ni izpolnjena ali plačana. V računovodskem svetu je finančna obveznost tudi obveznost, vendar je bolj opredeljena s predhodnimi poslovnimi transakcijami, dogodki, prodajo, zamenjavo sredstev ali storitev ali s čimerkoli, kar bi kasneje prineslo gospodarsko korist. Obveznosti se običajno štejejo za kratkoročne (predvidoma bodo končane v 12 ali manj mesecih) ali dolgoročne (12 mesecev ali več).

Obveznosti so znane tudi kot kratkoročne ali dolgoročne, odvisno od konteksta. Vključujejo lahko prihodnje storitve drugim; kratkoročno ali dolgoročno zadolževanje pri bankah, posameznikih ali drugih subjektih; ali prejšnja transakcija, ki je ustvarila neporavnano obveznost. Najpogostejše obveznosti so običajno največje, kot so obveznosti do kupcev in obveznice. Večina podjetij bo imela ti dve postavki v bilanci stanja, saj sta del tekočega tekočega in dolgoročnega poslovanja.

Obveznica

Obveznice so dolžniški vrednostni papir. Izdajatelj obveznic se z obveznicami zadolžuje do imetnikov. Lahko so občinske, podjetniške ali državne obveznice. Osebe ali družbe z nakupom obveznic dajejo posojilo podjetju ali vladi.

Obveznice in delnice so sicer vrednostni papirji, vendar je glavna razlika med obema v tem, da imajo delničarji lastniški delež v podjetju (torej so lastniki), medtem ko imajo imetniki obveznic upniški delež v podjetju (to pomeni, da so posojilodajalci). Kot upniki imajo imetniki obveznic prednost pred delničarji.

Odhodki

Odhodki so odliv denarja ali kakršne koli oblike premoženja na splošno drugi osebi ali skupini za plačilo predmeta ali storitve ali kategorije stroškov. Za najemnika je najemnina strošek. Za študente ali starše je šolnina strošek. Nakup hrane, oblačil, pohištva ali avtomobila se pogosto imenuje strošek. Odhodek je strošek, ki je “plačan” ali “nakazan”, običajno v zameno za nekaj vrednega. Nekaj, kar se zdi zelo drago, je “drago”. Nekaj, za kar se zdi, da stane malo, je “poceni”. “Stroški mize” so stroški prehrane, osvežilnih pijač, pogostitve itd.

V računovodstvu imajo odhodki zelo poseben pomen. Gre za odliv denarja ali drugega dragocenega premoženja od osebe ali podjetja k drugi osebi ali podjetju. Ta odliv denarja je navadno ena stran trgovine za izdelke ali storitve, ki imajo enako ali boljšo trenutno ali prihodnjo vrednost za kupca kot za prodajalca. Tehnično je odhodek dogodek, v katerem se sredstvo porabi ali nastane obveznost. V smislu računovodske enačbe odhodki zmanjšujejo lastniški kapital. Odbor za mednarodne računovodske standarde odhodke opredeljuje kot:
… zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki odlivov ali izčrpanosti sredstev ali prevzema obveznosti, ki povzročijo zmanjšanje kapitala, razen tistih, ki se nanašajo na razdelitve udeležencem v kapitalu.
Izdatki so izraz, ki se uporablja tudi v sociologiji, pri katerem določeno bogastvo ali ceno nekdo ali nekdo žrtvuje prostovoljno ali nehote komu ali komu drugemu, pogosto v kontekstu, da slednji izkorišča prve.

Opcijske pogodbe na plemenite kovine

Opcija je enostransko zavezujoča pogodba, ki jo je izdajatelj (prodajalec) dolžan izvesti na zahtevo imetnika. Imetnik nakupne opcije ima pravico do nakupa plemenitih kovin, ki mu jih mora prodajalec (tisti, ki je opcijo izdal) zagotoviti. Imetnik prodajne opcije ima pravico, da izdajatelj odkupi od njega plemenite kovine. Z opcijami se trguje tudi na blagovnih borzah kot s čisto denarnimi finančnimi instrumenti s poravnavo v okviru kliringa.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev