ABC plemenitih kovin

Dohodnina

Davek od dohodka je davek na posameznike ali subjekte (davkoplačevalce), ki se razlikuje glede na dohodek ali dobiček (obdavčljivi dohodek). Davek od dohodka se običajno izračuna kot zmnožek davčne stopnje, pomnožene z obdavčljivim dohodkom. Stopnje obdavčitve se lahko razlikujejo glede na vrsto ali značilnosti davčnega zavezanca.

Davčna stopnja se lahko poveča, ko se obdavčljivi dohodek poveča (v nadaljevanju stopnjevane ali progresivne stopnje). Davek, naložen podjetjem, je običajno znan kot davek od dohodkov pravnih oseb in se odmeri po pavšalni stopnji. Individualni dohodek se pogosto obdavči po progresivnih stopnjah, kjer se davčna stopnja, ki se uporablja za vsako dodatno enoto valute, poveča (npr. Prvih 10000 USD dohodka, obdavčenih z 0%, naslednjih 10000 USD obdavčenih z 1% itd.).

Dohodek od dohodka od naložb se lahko obdavči po drugačnih (na splošno nižjih) stopnjah kot drugi dohodki. Za znižanje davka se lahko dovolijo različni krediti. Nekatere jurisdikcije uvedejo višjo od dohodnine ali davka na drugo osnovo ali merilo dohodka.

Obdavčljivi dohodek davkoplačevalcev s prebivališčem v državi je običajno skupni dohodek, zmanjšan za dohodek, ki ustvarja stroške in druge odbitke. Na splošno je v dohodek vključen le čisti dobiček od prodaje premoženja, vključno z blagom za prodajo. Dohodek delničarjev družbe običajno vključuje razdelitev dobička od družbe. Odbitki običajno vključujejo vse dohodke ali poslovne odhodke.

Davčna obravnava plemenitih kovin

Na naložbene zlate palice, ki imajo čistino enako ali večjo od 995 tisočink, ter na naložbene zlate kovance, ki imajo čistino enako ali večjo od 900 tisočink, se ne zaračunava davek na dodano vrednost (118. in 119. člen ZDDV-1).

Bele plemenite kovine (platina, paladij in srebro) so obdavčene z DDV, višina le-tega je odvisna od državnih regulativ. V Sloveniji je DDV na investicijske srebrne palice obračunan v višini 22 %. Kupci lahko ob nakupu belih plemenitih kovin izberejo brezcarinsko skladišče, kjer DDV ni obračunan.

Pomembno je, da nakup in prodaja investicijskih plemenitih kovin za fizične osebe nista predmet davka iz kapitalskega dobička, kar pomeni, da so za fizične osebe neobdavčene.

Davek na dodano vrednost

Na naložbene zlate palice, ki imajo čistino enako ali večjo od 995 tisočink, ter na naložbene zlate kovance, ki imajo čistino enako ali večjo od 900 tisočink, se ne zaračunava davek na dodano vrednost (118. in 119. člen ZDDV-1).

Pri belih plemenitih kovinah, pri katerih se DDV obračunava, ima stranka možnost izkoristiti brezcarinska skladiščenja, kjer davka ni. Višina DDV je odvisna od regulative posamezne države. V Sloveniji je DDV na investicijske srebrne palice obračunan v višini 22 %.

Davek od dobička

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin (razen za delnice, deleže in investicijske kupone) dohodnina ne plača, kar pomeni, da posamezniku ob prodaji naložbe v kovine (velja za vse kovine) pripada celoten ustvarjeni donos brez stroškov dohodnine.

Deflacija

V ekonomiji označuje padec cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju, kar pomeni, da je stopnja inflacije negativna. Medtem ko inflacija zmanjšuje vrednost valute, jo deflacija povečuje. Obenem se poveča kupna moč denarja – za enak znesek je mogoče kupiti več dobrin. Deflacija ni nujno zaželena, saj lahko vodi v t. i. deflacijsko spiralo. Znižajo se namreč tudi prihodki podjetij, ki proizvajajo manj, kar spet vodi v nižje plače in zmanjšanje povpraševanja. Običajni ukrep države ob deflaciji je spust obrestnih mer, kar naj bi spodbudilo zadolževanje in tako pomagalo oživiti gospodarstvo.

Delnice rudarskih podjetij

Priljubljen način vlaganja na trg plemenitih kovin je nakup delnic rudarskih podjetij, ki iz zemlje pridobivajo plemenite kovine. Investiranje v rudnike plemenitih kovin je lahko dopolnilo investiranju v druge oblike fizičnih plemenitih kovin, saj je gibanje vrednosti delnic v visoki korelaciji z gibanjem cen plemenitih kovin

Denar

Je splošno veljavno plačilno sredstvo, ki ga lahko zamenjamo za izdelke in storitve, ter merilo vrednosti izdelka ali storitve. Skozi zgodovino je imel različne oblike: naturalni denar (preluknjane ali pisano obarvane školjke, kitovi zobje, tobak) ter kovinski denar (vrednost mu zagotavlja žlahtna kovina, ki jo vsebuje), papirnati denar (t. i. fiduciarni denar –’fiat money’), sledil mu je denar brez lastne vrednosti, ki lahko vlogo denarja opravlja samo na osnovi vladnega dekreta, ter digitalni denar (omogoča takojšnjo transakcijo vsote na drug račun), kriptodenar (podobno kot digitalni denar, le da je ponudba omejena na ponudnike, ki to valuto sprejemajo).

Davek

Davek je obvezna finančna dajatev ali kakšna druga vrsta dajatve, ki jo davčnemu zavezancu (fizični ali pravni osebi) naloži vladna organizacija za financiranje državnih izdatkov in različnih javnih izdatkov. Neplačilo, skupaj z utajo ali odpornostjo proti obdavčitvi, se kaznuje z zakonom. Davki so sestavljeni iz neposrednih ali posrednih davkov in se lahko plačujejo v denarju ali v protivrednosti dela.

Denarni tok

Denarni tok je resnično ali navidezno gibanje denarja:

denarni tok v njegovem ožjem pomenu je plačilo (v valuti), zlasti z enega računa centralne banke na drugega; izraz „denarni tok“ se večinoma uporablja za opis plačil, ki naj bi se zgodila v prihodnosti, zato so negotova in jih je zato treba napovedati z denarnimi tokovi. Denarni tokovi so tesno povezani s pojmi vrednosti, obrestne mere in likvidnosti.

Delnica

Delnica družbe, so vsi deleži, na katere je razdeljeno lastništvo družbe. En del delnic predstavlja delno lastništvo družbe sorazmerno s skupnim številom delnic. To delničarju običajno daje pravico do dela zaslužka podjetja, dohodka od likvidacije sredstev  ali do glasovalne moči.

Delnice je mogoče kupiti in prodati zasebno ali na borzah, takšne transakcije pa vlade običajno močno urejajo, da bi preprečile prevare, zaščitile vlagatelje in koristile večjemu gospodarstvu.

Dividenda

Dividendo lahko prejmejo le lastniki delnic, torej lastniških vrednostnih papirjev. Dividenda je udeležba pri dobičku podjetja, ki pripada lastniku delnic delniških družb. Dividende se ponavadi izdajo enkrat letno, lahko pa podjetje odloči tudi drugače, ali pa dividendo na splošno ne izplača. Odvisno je od dobička in strateških ciljev.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev